Milieu 2  (herhaling begrippen)

 

 

 

 

horizonvervuiling

Opdracht  Welk woord heb je nodig om de zin compleet te maken?
1  In de beluchtingstank van een waterzuiveringsinstallatie wordt organisch afval afgebroken door _____ .
2  De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdixide, _____ en waterdamp.
3  Als de bodem verzuurt, raken de _____ van planten beschadigd en nemen zij geen water meer op.
4  Fossiele brandstoffen zijn ooit ontstaan door _____ .
5  Bij _____ worden eicellen buiten het lichaam bevrucht.
6  Wanneer er _____ gebruikt wordt, raken de energiebronnen niet op en is er geen milieuvervuiling.
7  De temperatuur op aarde wordt op een leefbaar peil gehouden door het _____ .
8  De variatie aan soorten organismen wordt _____ genoemd.
9  Bij _____ worden de gunstige eigenschappen van organismen met elkaar doorgekruist.
10  De bodem raakt verzuurd door _____, stikstofoxiden en zwaveldioxiden.
11  Om te voorkomen dat de bodem uitgeput raakt, wordt er _____ toegepast.
12  Bij _____ worden nieuwe producten gemaakt uit afvalproducten.
13  _____ is het inbrengen van zaadcellen in een baarmoeder van een dier.
14  Chemische bestrijdingsmiddelen worden ook wel _____ genoemd.
15  Een transgeen organisme is een organisme dat door _____ is ontstaan.
16  Teveel fosfaten en nitriet in de oppervlaktewateren veroorzaken _____ .
17  Duurzame energiebronnen hebben als voordeel dat er geen extra _____ in het milieu komt.
18  Het verbouwen van een enkel gewas wordt een _____ genoemd.
19  Organische resten worden voor een deel in het oppervlaktewater afgebroken door het _____ .
20  Het verschijnsel waarbij gifstoffen zich in elke volgende schakel ophopen, voornamelijk in vetweefsel, heet _____ .
Je score is